Wednesday, January 7, 2015

TIẾC- Trần Thiên Lang


Dưới bóng trăng buồn chuốc rượu cay
Nỗi sầu cô quạnh át cơn say
Nghe dâng trong dạ niềm ai oán
Tiếc mối tình đầu đã trắng tay