Friday, February 10, 2017

NGẪU THƯ


- Trần Thiên Lang


Phật Tổ đài tiền kiến bản thân
Thi ma xuất thế lạc hồng trần
Đê đầu đảnh lễ quy chân pháp
Thập diện hàng tà thệ bất phân