Tuesday, December 12, 2017

TRƯỜNG ĐỒ


- Trần Thiên Lang

Chữ nghĩa bao năm trả lại thầy
Thời gian vụt biến bóng mây bay
Công danh sự nghiệp như dòng xoáy 
Thắng bại trường đồ biết ngựa hay