Thursday, October 25, 2018

LỜI KẺ NGOẠI ĐẠO- Trần Thiên Lang

Chúa hỡi trên trời Chúa biết đâu
Đêm nay con khóc dưới trăng sầu
Nổi lòng đau đớn dường kim thấu
Nhớ đến một người chốn mộ sâu

Lạy Chúa trên trời Chúa biết chưa
Con tên ngoại đạo lại say sưa
Thề yêu cô ấy nghìn năm nữa
Người lễ giáo đường một tối xưa

Thế rồi hai đứa cũng yêu nhau
Chỉ biển thề non đến bạc đầu
Có lẽ trời già ghen quá ẩu
Chia đường sinh tử giữa đêm thâu

Chúa hỡi phải Ngài trên thập tự
Gánh dùm tội lỗi của nhân gian
Xót thương kẻ đã nhiều cô lữ
Giúp hắn trong mơ được gặp nàng

Thu phong khẻ lướt qua đầu ngõ
Chuông điểm từng hồi tiếng vẳng xa
Bài thánh ca buồn ai hát đó
Đưa lời ai oán của hồn ma