Wednesday, December 31, 2014

BÓNG NGUYỆT- Trần Thiên Lang
Có phải đôi bờ nay cách trở
Mà tình theo máu vẫn về tim
Lời yêu nghẹn lại từng hơi thở
Bóng Nguyệt vừa lên đã lặn chìm