Thursday, October 23, 2014

HOÀI NIỆM



- Trần Thiên Lang


Năm tháng lụn tàn tựa giấc mơ
Anh chờ đợi hết tuổi ngây thơ
Phải chi Thu ấy đừng rơi lá
Hoài niệm không vương đến tận giờ