Tuesday, October 21, 2014

CÓ LẼ- Trần Thiên Lang

Nhớ người lúc nhỏ với tôi thân
Chung lớp chung trường đến mấy năm
Có lẽ ngày xưa... tôi có lẽ
Yêu người từ thuở biết bâng khuâng