Tuesday, October 21, 2014

NHỚ NGƯỜI- Trần Thiên Lang


Trời dẫu ngăn chia lối mộng rồi
Đọa đày hai đứa ở hai nơi
Mà khi đêm lạnh vừa buông xuống
Tôi lại nhớ người, nhớ quá thôi