Friday, October 17, 2014

CHUYỆN NGÀY XƯA
- Trần Thiên Lang 


Cứ độ ngoài sân lá nhuộm vàng
Theo dòng ký ức ngược thời gian
Ái ân một thuở chưa tròn vẹn
Duyên phận đôi lần đã dở dang
Nhớ kẻ ôm cầm qua bến lạ
Thương người gác mái bỏ đò ngang
Thu phong khẻ dạo trên cành liễu
Nhắc chuyện ngày xưa, chuyện lỡ làng