Saturday, October 25, 2014

SẦU CỔ ĐỘ- Trần Thiên Lang

Hỏi lần tống biệt kẻ qua sông
Giữa một chiều Thu gió lạnh lòng
Ly khách bao giờ quay trở lại
Cho sầu cổ độ bớt mênh mông