Saturday, October 25, 2014

CỔ ĐỘ BIỆT KHÚC- Trần Thiên Lang


Kể từ cất bước nẻo quan san
Lá rụng mùa Thu héo hắt vàng
Gạt lệ thuyền quyên sầu điệp điệp
Ôm buồn lữ khách hận mang mang
Từng nghe ước hẹn mà tê tái
Mới hiểu tình yêu vốn bẽ bàng
Cổ độ đâu còn cô lái cũ
Sao lòng vẫn nhớ bến đò ngang