Wednesday, December 3, 2014

GỞI ĐÂU- Trần Thiên Lang

Táy máy sờ cằm bứt sợi râu
Bốn phương tám hướng nổi mây sầu
Hoảng kinh bán nguyệt lu mờ hẳn
Nổi nhớ người xưa biết gởi đâu