Thursday, November 27, 2014

BUỒN- Trần Thiên Lang

Buồn như cá chẳng cắn câu
Hai tay bó gối ngồi lâu hàng giờ
Buồn như gặp được người mơ
Chiêm bao thấy đó dậy rờ chiếu không
Buồn như ngọn gió đầu Đông
Se se cái lạnh chiều không nơi về
Buồn như một cuộc đam mê
Nửa hoen hoen lệ nửa lê thê sầu
Buồn như khảy khúc phượng cầu
Văn Quân Tư Mã nối cầu tơ duyên
Buồn như truyện ký Tây Hiên
Oanh Oanh Quân Thụy trải miền thương đau
Buồn như một tối Thu nào
Lá phong rơi rụng bay vào sân ai
Buồn như lần ấy chia tay
Mắt thì ráo hoảnh mà quay quắt lòng
Buồn như thiếu phụ chờ chồng
Chiến tranh cướp mất rồi không trở về
Buồn như dợm bước u mê
Người xưa biền biệt lời thề còn đây