Friday, February 13, 2015

XUÂN


- Trần Thiên Lang

Xuân đến người ơi thích lắm không
Nắng Xuân có điểm má thêm hồng
Nơi nầy viễn xứ Xuân cô quạnh
Hiu hắt mai vàng cợt gió Đông