Saturday, March 15, 2014

NGUYỆT HỠI- Trần Thiên Lang


Nguyệt hỡi khơi chi kỷ niệm sầu
Trời ơi thệ ước có còn đâu
Ái ân đã nhạt lần yêu cuối
Hương lửa nào say thuở mộng đầu
Lòng trải thôi cầm đôi giọt lệ
Cốc nghiêng để rớt mấy dòng châu
Đêm trông Trăng muộn mà nhung nhớ
Một bóng nhân tình đáy huyệt sâu