Saturday, January 24, 2015

THAO THỨC- Trần Thiên Lang
Sao còn thao thức giữa trời khuya
Phương ấy nơi nầy mãi cách chia
Xin dõi lòng nhau vào cõi nhớ
Cho đây với đó khỏi xa lìa