Thursday, March 13, 2014

BÊN BẾN SÔNG BUỒN- Trần Thiên Lang

Tôi trở về đây bên bến sông
Một chiều chưa tắt ráng mây hồng
Ra đi khắc khoải thương và nhớ
Quay lại rộn ràng ngóng với trông
Hôm tiễn đưa tôi em khẻ nói:
"Ngày sau em đón, bằng lòng không?"
Bến xưa nay vắng người em nhỏ
Vỡ mộng tình chung vỡ mộng lòng.