Tuesday, February 3, 2015

MỘT NỬA- Trần Thiên Lang
Một nửa nhành mai cũng nở rồi
Hồng vàng nửa sẽ héo hon thôi
Nửa mùa hạnh chín vương sầu nửa
Thoáng đã xa nhau nửa cuộc đời