Friday, February 6, 2015

NGẪU THƯ- Trần Thiên Lang
"May you begin this day
with a smile on your face"
Lời chúc của người ở rất xa
Dẫu Đông vẫn thấy ấm chan hòa
Mai Xuân về lại trên lưu xứ
Gởi nhớ tận trời Virginia