Thursday, February 19, 2015

KHẤN GIAO THỪA- Trần Thiên Lang

Bập bùng ánh lửa giữa đêm đông
Thắp nén nhang trầm khấn thổ công
Cầu nguyện sơn hà tiêu quỷ đỏ
Vái van xã tắc triệt cờ hồng
Mã đề Tết trước chưa vừa dạ
Dương cước Xuân sau sẽ toại lòng
Thân Dậu niên lai lời sấm Trạng
Ứng vào vận mệnh của non sông