Saturday, April 19, 2014

SINH DƯỠNG- Trần Thiên Lang

Bốn mốt năm qua cội chẳng tường
Mỗi lần thêm tuổi lệ trào tuôn
Đầu xanh thân mẫu đành buông bỏ
Tóc bạc Mẹ nuôi vẫn vấn vương
Dưỡng dục ơn cao tày núi cả
Sinh thành công lớn sánh trùng dương
Báo ân Sinh, Dưỡng chưa đền đáp
Mẹ hỡi lòng con lắm đoạn trường