Sunday, December 21, 2014

TƠ LÒNG


- Trần Thiên Lang

Ai thấu cho ta giữa chốn nầy
Tâm sầu trí nảo cõi men say
Nợ duyên không đủ tình chưa trọn
Xin gửi tơ lòng với gió mây