Sunday, September 28, 2014

ĐÔI BỜ SÓNG VỖ- Trần Thiên Lang


Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ thương
Đôi bờ sóng vỗ Thái Bình Dương
Tình nhân chốn cũ còn nơi cũ?
Lữ khách tha phương mãi viễn phương
Biến đổi bao lần duyên lận đận
Thăng trầm mấy cuộc kiếp phong sương
Ví như ngày ấy nên loan phượng
Đâu phải giờ đây đến đoạn trường