Friday, October 10, 2014

DÙNG DẰNG- Trần Thiên Lang

Quân tử dùng dằng ở cạnh ao
Lòng như có sóng vỗ xôn xao
Bước đi thấy tiếc làm sao ấy
Ngồi lại nghe quê đến thế nào
Dán mắt mà nhìn lưng ngọc nữ
Nghiêng vai giả ngắm cội anh đào
Thà rằng cứ trốn bên cành thấp
Chớ dại trèo lên tuốt nhánh cao