Friday, December 19, 2014

MỘNG TÂM ĐẦU- Trần Thiên Lang
Ký ức theo về những chuyện xưa
Thời gian giẫm nát mối duyên thừa
Tháng năm chấp vá từng chân bước
Tóc bạc bây giờ bổng hóa thưa
Đêm vẫn từng đêm tiếng thở dài
Âm thầm gởi nhớ áng mây bay
Âm dương chia cách sầu đôi ngã
Người chốn cửu tuyền kẻ khóc ai
Đã mấy mùa cây thay xác lá
Hàn phong thấm lạnh nẻo lang thang
Thương ôi kỷ niệm sâu mồ mả
Hỏi có còn ai lệ lưỡng hàng
Chẳng biết sau nầy có gặp nhau
Cho lòng thôi chở những niềm đau
Để lang khỏi vướng buồn miên viễn
Nối mộng cùng ai tựa thuở đầu