Tuesday, March 17, 2015

NHỚ- Trần Thiên Lang

Cái nhớ rõ làm cho nhức nhối
Đêm về tay gối nghĩ mông lung
Rồi hờn tiếng cú bên hiên gọi
Dấy tận tâm can những não nùng