Friday, December 5, 2014

CÕI ÂM- Trần Thiên Lang

Gió dập mưa vùi chẳng tiếng tăm
Mồ hoang ai đó đã bao năm
Rừng cây bóng rủ đìu hiu đứng
Nghĩa địa rêu phong quạnh quẻ nằm
Tử lọ đâu người hôm sớm viếng
Sinh thời lắm kẻ tối ngày thăm
Công cao lộc cả tan thành khói
Tất cũng chìm dần tận cõi âm