Wednesday, April 23, 2014

DUYÊN NGHIỆP- Trần Thiên Lang

Muốn tự vùi mình xuống huyệt sâu
Mong sao tránh những chuyện phiền rầu
Nọ vầng nguyệt khuyết sương che nét
Đây nấm mồ hoang cỏ ngập đầu
Tiền kiếp không vun trồng cội phúc
Hiện sinh phải gặt hái thương đau
Thì thôi âu cũng là duyên nghiệp
Nằm dưới đất kia khỏi hận sầu