Monday, April 21, 2014

GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY- Trần Thiên Lang

Tội nghiệp chưa kìa cô ấy ơi
Sao cô nhẹ dạ quá tin lời
Nhìn con trước mặt bày trò đểu
Để mẹ sau lưng móc bóp chơi
Sạn đạo minh tu lừa Hạng Võ
Trần Thương ám độ đoạt cơ trời
Đông giương tây kích vịt còn biết
Chả trách chi người... xạo khắp nơi