Thursday, March 13, 2014

LỜI TRẦN TÌNH CỦA TRĂNG
- Trần Thiên Lang

Một phiến băng tâm một khối sầu
Hồn hoang nức nỡ tận đêm thâu...
Canh tàn thổn thức châu khô cạn
Nguyệt khuyết im lìm mắt trũng sâu
Mộng thắm ban đầu người có nhớ
Duyên thừa phút cuối khách còn đau
Trăm năm mơ ước câu can lệ
Ô Thước ai xui lỡ nhịp cầu