Thursday, March 13, 2014

LIỆM GIẤC MƠ XƯA
- Trần Thiên Lang

Rượu còn chưa chuốc lệ như rơi
Muốn nói nhưng sao lại nghẹn lời
Sóng mắt thu ba chừng quyến luyến
Đôi mày lá liễu hẳn chơi vơi
Tình dâng đỉnh nhớ tình âu yếm
Mộng đắm cung sầu mộng lả lơi
Liệm giấc mơ xưa tàn phế phủ
Nỗi đau xin bỏ lại bên trời