Tuesday, April 29, 2014

TRÙNG KHƠI- Trần Thiên Lang


Mong làm sóng bủa chốn trùng khơi
Thách thức nhân gian chuyện khóc cười
Nộ hải cuồng phong đâu phó mặc
Tang thương nghịch cảnh chẳng buông xuôi
Hư danh nào khiến thân chìm đắm
Lợi lộc há làm phận nổi trôi
Chí cả dọc ngang trong cõi thế
Nam nhi chẳng thẹn tiếng trong đời