Monday, March 3, 2014

MỘ LẬP


- Trần Thiên Lang

Mộ lập thê thê tế vũ đương
Đông phong xuy tán tận mai hương
Tứ thời tổng khổ hà thời hận
Duy hữu thu thiên tác đoạn trường
Nghĩa:
Chiều Đứng Một Mình

Một mình đứng nhìn mưa lâm râm trong chiều xuống cảm thấy thê lương
Gió xuân thổi (làm) tản mất mùi hoa mai
Bốn mùa (lòng) đều đau khổ nhưng mùa nào buồn nhất?
Chỉ có trời thu (mới) làm (người ta) đứt ruột