Friday, March 7, 2014

NGUYỆT TẬN- Trần Thiên Lang

Nguyệt tận treo đầu non tuyết lạnh
Mây buồn vần vũ một màu tang
Bơ vơ nhạn lẻ trời cô quạnh
Nước mắt hồn ma chảy mấy hàng