Sunday, March 30, 2014

TÌNH CHẾT- Trần Thiên Lang

Một nửa Trăng buồn treo đỉnh núi
Bên triền nỗi nhớ thực hay mơ
Nghiêng về phương ấy niềm vời vợi
Một nửa bên hiên dệt mộng chờ
Chia tay khi lá rừng phong đỏ
Trải vạn dặm trường mỏi bước mê
Vẫn nhớ thương người nơi cố thổ
Tình chung chôn chặt một lời thề
Thiệp hồng báo hỷ lúc thu sang
Dĩ vãng thôi rồi giấc mộng hoang
Thơ thẩn niềm đau muôn vạn kiếp
Mặc tình kỷ niệm chít khăn tang

Hàn đơn một bóng hồn trăn trở
Lấp thảm chôn sầu khắc mộ bia
Mấy tấc vùi nông đời lỡ dở
Mà nghe lệ đổ khóc duyên lìa