Wednesday, August 20, 2014

THU

- Trần Thiên Lang

Ghét buổi chiều hôm ghét sớm mai
Ghét cơn nắng quái cuối ngày dài
Ghét trời hạ lửa, đông tàn lạnh
Hiu hắt Thu về nhớ nhớ ai