Friday, January 16, 2015

HẠNH- Trần Thiên Lang

Vẫn ước bao ngày trông thấy hạnh
Với mai, đào nở rực vườn xuân
Để mùa đông giá thôi cô quạnh
Dậy khúc hoan ca khắp nẻo trần