Tuesday, August 19, 2014

SẦU VẠN CỔ- Trần Thiên Lang


Gom sầu vạn cổ vẽ nên tranh
Điểm xuyết cho tươi vẫn chẳng thành
Thêm nét e người chê kệch cỡm
Giảm màu ngại kẻ trách mong manh
Liếc khinh thế sự đôi mi híp
Cười ngạo càn khôn cái miệng chành
Ma nữ đêm về nghe luật lệnh
Quỷ nào âm cảnh đẹp bằng anh