Thursday, March 27, 2014

ĐỨT ĐƯỜNG TƠ- Trần Thiên Lang 


Đêm mưa cô quạnh nỗi bơ vơ
Rớt nhịp thì thầm đến ngẩn ngơ
Dương liễu tìm trăng soi dạ nước
Ễnh ương trổi giọng gọi hồn mơ
Quên sầu mượn rượu sầu vương vấn
Nhớ bóng đập gương bóng mịt mờ
Chẳng biết nghìn trùng ai có thấu
Tình ta nay đã đứt đường tơ