Saturday, September 20, 2014

HỒNG- Trần Thiên Lang

Lại thấy ngoài sân những nụ hồng
Chiều về run rẩy đón thu phong
Nhớ xưa có một lần mưa đổ
Hái trộm trao người mấy nhánh bông