Wednesday, March 5, 2014

CÚNG VONG- Trần Thiên Lang


Thắp nén nhang thơm khấn quỷ thần
Cô hồn các đảng với người thân
Đền xong duyên nghiệp thôi lây lất
Trả hết nợ đời hãy chuyển luân
Nọ bát cháo hoa mời sứ giả
Này mâm vàng mả thỉnh quan quân
Nghe kinh Cứu Khổ mà siêu thoát
Chén rượu đưa vong rưới mộ phần