Tuesday, June 24, 2014

TỪ VẬN- Trần Thiên Lang


Bài thơ viết mãi chả ra hồn
Cắc cớ thế nào tử vận "ôn"
Ngại hắn chê cười cho bẽ mặt
E bà chế nhạo chắc lòn trôn
Tiểu nhân mà ghét thời ăn gậy
Quân tử chẳng màng đở bị côn
Mệt mỏi tìm vần lo tránh chữ
Đâu là thi sĩ, giới chuyên môn