Sunday, June 29, 2014

THÚ ĐIỀN VIÊN- Trần Thiên Lang


Chiều hôm nắng quái phủ mênh mông
Vui thú điền viên với bụi hồng
Chái trước giâm đôi hàng bạch cúc
Hiên sau đóng mấy nọc thanh long
Tuổi xanh nung nấu tâm chinh bắc
Tóc bạc ngậm ngùi mộng phạt đông
Thế sự thăng trầm xin gác bỏ
Nhìn xem vân cẩu vẫn tầng không