Monday, March 10, 2014

TIẾNG TRÚC AI GIEO- Trần Thiên Lang

Thoang thoảng lư trầm tỏa ngát hương
Quy y tỉnh thức mộng vô thường
Lục căn cố bỏ nơi trần thế
Ngũ giới chuyên tu chốn Phật đường
Bái tượng Di Đà cầu giải thoát
Đọc kinh Cứu Khổ vẫn tơ vương
Những mong quên hết bao phiền não
Tiếng trúc ai gieo đến đoạn trường

Tu hết được òy...