Monday, March 10, 2014

TIẾNG MÕ HỒI CHUÔNG- Trần Thiên Lang


Tôi thường thơ thẩn mỗi đêm buông
Ngắm ánh sao rơi để thấy buồn
Thần thánh thiên đường như muốn tránh
Quỷ ma hạ giới lại đòi hôn
Khi cơn bĩ cực chiêu trà lạt
Lúc vận thới lai nhấp rượu suông
Chơi chán hồng trần thì thí phát
Lên chùa vui tiếng mõ hồi chuông