Thursday, October 1, 2015


- Trần Thi
ên Lang
Bước xuống cầu thang bỗng mất đà
Va vào trụ đá bị trầy da
Miệng mồm láp váp như nhầm ngải
Hồn vía lung tung tựa trúng tà
Rủa đám thầy cai cho quạ mổ
Mong bầy thợ vịn để diều tha
Ai bày cái cột chi gần đó
Chẳng dựng ra ngoài một chút xa

--