Thursday, September 10, 2015

LƯU LUYẾN MÀ CHI


- Trần Thiên Lang

Tự lúc tóc xanh nhuốm bạc rồi
Linh hồn phó mặc tháng ngày trôi
Xác thân phiêu bạt nơi đầu bãi
Tâm trí lãng du chốn cuối trời
Áo rách, có may hoàn áo rách
Tình vơi, không tát vẫn tình vơi
Sương giăng một dải mờ tăm cá
Lưu luyến mà chi nữa với đời