Monday, September 7, 2015

NỬA TRĂNG SẦU


- Trần Thiên Lang
Ai đi có nhớ nửa trăng sầu
Chén rượu quan hà dạ nhói đau
Trót một lần hôn mùa hạ trước
Vương ngàn nỗi nhớ độ thu sau
Thiên nhai vạn nẻo người ngăn lệ
Hải ngạn đôi bờ kẻ rớt châu
Ngọc thố mau tròn câu hạnh ngộ
Cho tình cách trở được gần nhau