Monday, August 3, 2015

TĂM CÁ- Trần Thiên Lang

Tăm cá ngày nay vẫn mịt mù
Ngồi chờ nó đến, mút mùa thu
Tựa lưng vào vách hồn bay bổng
Giữa những muôn trùng tiếng gió ru