Friday, November 7, 2014

HỒNG NHAN TRI KỶ- Trần Thiên Lang

Cần thủ bên bờ đứng lặng im
Ngẩn ngơ áng Nguyệt giữa sông chìm
Thương mình một cõi sầu tăm cá
Nhớ bậu đôi đường biệt bóng chim
Điệu sáo nhặt khoan buồn cái dạ
Câu hò đưa đẩy nhức con tim
Hồng nhan xưa nếu chưa từng gặp
Tri kỷ giờ không nhọc sức tìm